BIPBIP

SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE

W SZPITALU MIEJSKIM IM. JANA GARDUŁY W ŚINOUJŚCIU SP. Z O.O.

Szpital realizuje dwa programy:

1. SAMORZĄDOWY

„PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH PRZECIW GRYPIE DLA MIESZKAŃCÓW ŚWINOUJŚCIA W WIEKU OD 60 ROKU ŻYCIA ”

FINANSOWANY PRZEZ GMINĘ ŚWINOUJŚCIE

Szczepienia odbywają się w szpitalu w Świnoujściu wejście od ulicy Jana z Kolna gabinet nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

DNI I GODZINY

WTOREK    W GODZINACH OD 13.00 DO 17.00
ŚRODA       W GODZINACH OD 10.00 DO 14.00
PIĄTEK      W GODZINACH OD 10.00 DO 14.00
 
Zgłaszając się do szczepienia należy posiadać dowód osobisty.
Program jest w trakcie realizacji i będzie trwał do 30 listopada 2021 r. lub do wyczerpania szczepionek.
 
PRZERWA

W SZCZEPIENIACH PRZECIW GRYPIE

programu samorządowego dla mieszkańców Świnoujścia w wieku od 60 roku życia

Ważna informacja!

Ogłaszamy przerwę w realizacji akcji szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Świnoujścia po 60 roku życia w dniach od 12 października 2021 r. do 13 października 2021 r. Sytuacja związana jest z brakiem preparatu w hurtowniach farmaceutycznych
i w związku z tym - z brakiem dostaw szczepionki do naszej placówki.

Wznawiamy szczepienia z dniem 15 października w godzinach 10.00 – 14.00.  

2. RZĄDOWY

BEZPŁATNE SZCZEPIENIA PRZECIW GRYPIE DLA PERSONELU MEDYCZNEGO, FARMACEUTÓW, NAUCZYCIELI, SENIORÓW, PENSJONARIUSZY DPS-ÓW, SŁUŻB MUNDUROWYCH

ORAZ

KOMERYJNE SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE DLA OSÓB CHĘTNYCH, DOROSŁYCH, NIEOBJĘTYCH PROGRAMEM BEZPŁATYM

(całkowity koszt szczepienia wynosi 60 zł)

Szczepienia odbywają się w szpitalu w Świnoujściu wejście od ulicy Jana z Kolna gabinet nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

W KAŻDY CZWARTEK W GODZINACH - 14.00 – 16.00

W celu sprawnego przebiegu szczepień prosimy osoby indywidualne oraz pracodawców o zgłaszanie ilości pracowników drogą mailową grypa@szpital-swinoujscie.pl

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 sierpnia 2021 r. szczepienia będą realizowane dla poniższych grup:

 • osoby zatrudnione w podmiocie wykonującym działalność leczniczą oraz osoby udzielające świadczeń zdrowotnych w tym podmiocie;
 • osoby zatrudnione oraz osoby realizujące usługi farmaceutyczne, zadania zawodowe lub czynności fachowe w aptece ogólnodostępnej lub punkcie aptecznym;
 • osoby uprawnione do wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej w laboratorium;
 • nauczyciele akademicy i inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub z doktorantami, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, oraz inne osoby zatrudnione w uczelni;
 • studenci i doktoranci uczestniczący, zgodnie z programem odpowiednio studiów albo kształcenia, w zajęciach z udziałem pacjentów;
 • osoby zatrudnione w organach Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej wykonujące czynności kontrolne lub inspekcyjne zgodnie z właściwością wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego i Głównego Inspektora Farmaceutycznego;
 • osoby zatrudnione lub wykonujące obowiązki w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 • pacjenci:
  - zakładu opiekuńczo-leczniczego,
  - zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego,
  - hospicjum stacjonarnego lub domowego,
  - oddziału medycyny paliatywnej;
 • osoby przebywające w domu pomocy społecznej, o którym mowa w art. 56 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, lub w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ust. 1 tej ustawy;
 • osoby pracujące w przedszkolu, innej formie wychowania przedszkolnego, szkole lub placówce działającej w systemie oświaty, przedszkolu lub szkole funkcjonującej w systemie oświaty innego państwa znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, placówce wsparcia dziennego, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym, w ramach form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, straży gminnej (miejskiej) oraz członków ochotniczych straży pożarnych, ratowników górskich i wodnych wykonujących działania ratownicze;
 • Rzecznicy Praw Pacjenta Szpitala Psychiatrycznego;
 • osoby urodzone nie później niż w 1946 r. - tj. grupa 75+, osoby młodsze nie korzystają z nadanego uprawnienia
Strona internetowa Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu wykorzystuje pliki cookie do obsługi strony oraz celów statystycznych. Korzystanie z witryny jest
jednoznaczne z zaakceptowaniem umieszczenia plików cookies w Pani(a) urządzeniu końcowym. W każdym momencie można zmienić te ustawienia.   Akceptuję