BIPBIP

Udzielenie pomocy medycznej, przeprowadzenie wstępnej diagnostyki oraz wszelkich formalności związanych z przyjęciem pacjentów do Szpitala odbywa się w odpowiednich Izbach Przyjęć usytuowanych na parterze (Izba Przyjęć Internistyczna, Chirurgiczna i Pediatryczna) oraz drugim piętrze (Izba Przyjęć Oddziału Położniczo-Ginekologicznego).

Udzielanie świadczeń zdrowotnych odbywa się na podstawie zapisów:

  • Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2011 Nr 112 poz. 654)
  • Ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. 1999 Nr 60 poz. 636)
  • Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. Nr 210, poz. 2135).

Ustawa o działalności leczniczej:

Art. 3. 1. Działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych. Świadczenia te mogą być udzielane za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności.

Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa:

Art. 55 ust. 4 Orzekanie o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby, pobytu w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne lub o konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym członkiem rodziny:

1) następuje po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia ubezpieczonego lub chorego członka rodziny;

2) jest dokumentowane w dokumentacji medycznej na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych:

Art. 57.1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Art.58 Świadczeniobiorca ma prawo do leczenia szpitalnego w szpitalu , który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie skierowania lekarza, lekarza dentysty lub felczera, jeżeli cel leczenia nie może być osiągnięty przez leczenie ambulatoryjne.

Art. 60 W stanach nagłych świadczenia zdrowotne są udzielane bez wymaganego skierowania.

Przed wykonaniem wszelkich czynności diagnostyczno-leczniczych i pielęgnacyjnych Pacjent lub członek jego rodziny powinien przedstawić następujące dokumenty:

  • aktualny dokument uprawniający do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych
  • dowód osobisty
  • skierowanie do szpitala wraz z wynikami badań
  • ostatnie wypisy ze szpitala oraz dokumenty potwierdzające dotychczasowe leczenie

Pacjent powinien również zabrać ze sobą:

  • piżamę, szlafrok i kapcie
  • przybory toaletowe i ręcznik
  • zażywane na stałe leki

Po wykonaniu wszelkich niezbędnych czynności związanych z przyjęciem do szpitala pracownik Izby Przyjęć przekaże Pacjenta do odpowiedniego oddziału. Tam zaopiekuje się nim pielęgniarka, która pokaże miejsce w sali, zapozna z innymi Pacjentami, poinformuje o zwyczajach panujących w oddziale, Prawach Pacjenta, czekających Go czynnościach i zabiegach a także o możliwości kontaktu z bliskimi.

Chory w stanie zagrożenia życia przekazywany jest do oddziału lub na Blok Operacyjny w asyście zespołu anestezjologicznego.

Strona internetowa Szpitala Miejskiego im. Jana Garduły w Świnoujściu wykorzystuje pliki cookie do obsługi strony oraz celów statystycznych. Korzystanie z witryny jest
jednoznaczne z zaakceptowaniem umieszczenia plików cookies w Pani(a) urządzeniu końcowym. W każdym momencie można zmienić te ustawienia.   Akceptuję